Παρασκευή, Ιουλίου 13, 2007

-Καβάλα! Περήφανα καβάλα στην καμπούρα του γείτονα!


... Ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία συχνά ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι πολλά περιμένετε ἀπό μᾶς. Κι ἔχουμε κάθε διάθεση νά συμπαρασταθοῦμε. Ἤδη πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση κινούμεθα. Παρά ταῦτα σᾶς ὀφείλουμε μιά ἐξήγηση τοῦ τί μᾶς δυσκολεύει σέ μία ἀπροκάλυπτη ὑποστήριξη τῶν μεταμοσχεύσεων. Γιά κάτι τέτοιο ἔχουμε καί λόγους ἐνδοεκκλησιαστικούς, ἀλλά καί λόγους κοινωνικούς. Σέ αὐτούς τούς λόγους ὀφείλεται τό ὅτι συχνά συστελλόμεθα καί ἐκφράζουμε ἐπιφυλάξεις ...

... Ἐπί τοῦ παρόντος ἀνοιχτά συμπαριστάμεθα στή δωρεά τῶν διδύμων ὀργάνων καί τῶν ἱστῶν (κερατοειδοῦς, δέρματος, μυελοῦ ὀστῶν κ.λπ) πιστεύοντας ὅτι σύντομα θά εἴμαστε καί στήν εὐχάριστη θέση νά προχωρήσουμε περισσότερο ...


... Ἐμεῖς τίς μεταμοσχεύσεις τίς καταλαβαίνουμε μόνον μέσα ἀπό τήν ἀγάπη, τήν ἀνιδιοτέλεια τόν σεβασμό, τήν ἀνωτερότητα, τήν ἀκεραιότητα. Γιά τόν λόγο αὐτόν, Ἐκκλησία ζητάει ἠθικές, νομικές καί πρακτικές ἐγγυήσεις ὅτι οἱ μεταμοσχεύσεις τελικά δέν θά παρατείνουν μόνον ζωές ἀλλά θά σώζουν ψυχές ...

Απόσπασμα από την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλου στα εγκαίνια του Κέντρου Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας

(περισσότερες λεπτομέρειες στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδας)

*****************************************************


ιε'. Μεγάλη καταισχύνη εστί τω προεστώτι, να παρακαλεί τον Θεόν, να δώσει τω υποτακτικώ αυτού εκείνο το χάρισμα, το οποίον δεν έχει αυτός ο ίδιος. Και δια τούτο πρέπει να αποκτήσει αυτός όλας τας χάριτας. Και τότε δύναται να έχει παρρησίαν ευπρόσωπον, να δέεται του Θεού να τας χορηγήσει και τη συνοδία του.

κγ'. Όσω βλέπει ο προεστώς ότι τον ευλαβούνται οι μοναχοί και οι κοσμικοί, και πιστεύουσι τοις λόγοις του, και φυλάττουσι τας παραινέσεις του, τοσω περισσοτέρως χρεωστεί να φυλάττει κάλλιον και ακριβέστερον τον εαυτόν του καθ' όλα τα πράγματα, τα οποία λέγει και ποιεί. Θεωρών πως πάντες οι μοναχοί και λαϊκοί τον βλέπουσιν ως αρχέτυπον και αγίαν εικόνα, και τύπον της αρετής, και της θεοφιλούς καταστάσεως, και κρίνουσι τους λόγους και τας πράξεις του, ως θείους νόμους, και πράγματα άγια, και τα τιμώσι και τα φυλάττουσιν απαρασάλευτα. Διότι αν εκτραπεί ολίγον τι και αμελήσει ψυχραίνονται άπαντες και βλάπτονται.

μθ'. Πρόσεχε να μη γίνεσαι ακριβής εξεταστής των μικροτάτων σφαλμάτων, ούτε τόσον πολλά αυστηρός κριτής εις αυτά, ώστε να τα κανονίζεις βαρύτατα και αυστηρότατα. Διότι αν δεν συγκαταβαίνεις με μετριότητα και διακριση, δεν γίνεσαι όμοιος του Χριστού εις την επιείκειαν, ούτε δύνασαι να φέρεις αυτώ καρπόν πολλαπλάσιον και λιπαρόν.

π'. ... Διότι δεν πρέπει πάντοτε ο Προεστώς να κρίνει το δίκαιον, αλλά να πολιτεύεται κατά την των κρινομένων γνώσιν και διάκρισιν, και να συγκαταβαίνει τοις αγνώστοις ένεκα της αγνωσίας των, και να τους καταδικάζει ολιγώτερον, τους δε γνωστικούς περισσότερον. Διότι ο γνωστικός δεν πρέπει να συνερίζεται τω αγνώστω, αλλά να τον υποφέρει δια την αγάπην του Χριστού, όστις υπομένει όλους ημάς δια την ευσπλαχνίαν του.


Κλίμαξ. Λόγος ΛΑ'. Προς τον Ποιμένα
Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Σιναΐτου.


buzz it!

1 σχόλιο:

Elias είπε...

Τον είχα ζήσει καλά όταν ήμουν μικρό κουνουπάκι. Τότε δεν ήταν Αρχιεπίσκοπος, αλλά απλός Μητροπολίτης Δημητριάδος.
Κάποτε είχε κηρύξει 'σταυροφορία' (έτσι την ονόμασε), για τα περίπτερα που είναι γεμάτα αισχρά περιοδικά, τα βλέπει ο κόσμος και σκανδαλίζεται, για τα μαγαζιά με τη μουσική που πηγαίνουν οι νέοι και πέφτουν στα ναρκωτικά κ.α. Θυμάμαι τους σταυροφόρους/ιερείς που έρχονταν στο σχολείο και μας έλεγαν να μην πηγαίνουμε σε καφετέριες γιατί -περίπου- θα καταστραφούμε.
Το αποτέλεσμα φυσικά ήταν μια τρύπα στο νερό. Η 'σταυροφορία' έσβησε άδοξα. Τον λέγαμε τότε: 'ο Φούσκας' (δηλ, κάποιος που μιλάει βαρύγδουπα, μεταχειρίζεται τρομερές εκφράσεις, οι οποίες αποδεικνύονται σαπουνόφουσκες).

O άνθρωπος ποτέ δεν έμαθε να συνειδητοποιεί αυτά που λέει. Υπήρξε πάντα εύκολος στις απολυτότητες και στις γενικεύσεις, πεποισμένος ότι κατείχε την μία και μοναδική αλήθεια -καθώς και ότι του αξίζουν ιδιαίτερα προνόμια γι' αυτό (ο Βόλος βοά ακόμη από τα κατορθώματά του). Τώρα με την ασθένειά του, θα πρέπει να προσγειώθηκε απότομα.